تمرکز ما بر کیفیت پشتیبانی و حمایت از هنرجو باعث میشه که فقط تعداد محدودی از شرکت کنندگان پذیرفته شن، پس از بررسی، نتایج آزمون ارسال میشه.

با تشکر از ثبت‌نام شما/مهدی خواجویی.