مهلت پذیرش دوره شاهکار به پایان رسیده.

-تعداد متقاضیان دوره:1695نفر

-ظرفیت پذیرش:150 نفر

با تشکر گروه هنری خواجویی.