بهترین هنرجویان

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

5 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز MK:7.7 

سعید چطور شروع کرد؟

آثار برگزیده

MK:7.7-دوره طراح خفن

MK:7-دوره طراح خفن

MK:7.2-دوره ادیتور خفن 2

MK:7.3-دوره ادیتور خفن 2

ســعـیـد آقــانــوری

ســعـیـد آقــانــوری

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

5 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز MK:7.7 

سعید چطور شروع کرد؟

آثار برگزیده

MK:7.7-دوره طراح خفن

MK:7-دوره طراح خفن

MK:7.2-دوره ادیتور خفن 2

MK:7.3-دوره ادیتور خفن 2

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

4 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز MK:7.8 

الهه چطور شروع کرد؟

ال

آثار برگزیده

MK:7.8-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.5-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.1-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.4-مباحث دوره ادیتور خفن 2

الـهه حــلـــــاج

الـهه حــلـــــاج

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

4 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز MK:7.8 

الهه چطور شروع کرد؟

ال

آثار برگزیده

MK:7.8-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.5-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.4-مباحث دوره ادیتور خفن 2

MK:7.1-مباحث دوره ادیتور خفن 2

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

4 بار حضور در #همه_خفنا

کسب بالاترین امتیاز  7.9:MK 

ماهان چطور شروع کرد؟

الماهان

آثار برگزیده

MK:7.9-دوره ادیتور خفن 2

قبل

MK:7.4-دوره ادیتور خفن 2

قبل

مـاهــان افـشــاری

مـاهــان افـشــاری

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

4 بار حضور در #همه_خفنا

کسب بالاترین امتیاز  7.9:MK 

ماهان چطور شروع کرد؟

الماهان

آثار برگزیده

MK:7.9-دوره ادیتور خفن 2

قبل

MK:7.4-دوره ادیتور خفن 2

قبل

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

3 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز  7.5:MK 

عرفان چطور شروع کرد؟

الماهانع

آثار برگزیده

MK:7.5-دوره ادیتور خفن 1

MK:7.2-دوره ادیتور خفن 1

عــرفــان منـصـوری

عــرفــان منـصـوری

افتخارات

بهترین هنرجو هفته اول

3 بار حضور در #همه_خفنا

کسب امتیاز  7.5:MK 

عرفان چطور شروع کرد؟

الماهانع

آثار برگزیده

MK:7.5-دوره ادیتور خفن 1

MK:7.2-دوره ادیتور خفن 1